1829, Φώτιος Χρυσανθακόπουλος (Φωτάκος)

Φώτιος Χρυσανθακόπουλος ή Φωτάκος. Υπασπιστής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

«Μόνοι των οι Έλληνες εφρόντιζαν δια την παιδείαν, η οποία εσυνίστατο εις το να μανθάνουν τα κοινά γράμματα και ολίγην αριθμητικήν ακανόνιστον. Εν ελλείψει δε διδασκάλου, ο ιερεύς εφρόντιζε περί τούτου. Όλα αυτά εγίνονταο εν τω σκότει και προφυλακτά από τους Τούρκους.»

 

(113)